گفته ها و نوشته ها

 

در این بخش برگزیده ای از گفته ها و نوشته های سازمانها و یا افراد عضو سازمانها و یا رایزنان جبهه که خارج از برنامه های جبهه هماهنگ مبارزان ایران بیان و یا نوشته شده منتشر میشود.

 

محتوای این صفحه الزاماً بیانگر نظریات جبهه هماهنگ مبارزان ایران نیست.

 

همزمان میتوانید کانال یوتوب جبهه را دنبال کنید:

کانال یوتوب جبهه

Jaleh Daftarian.jpg

گردآورنده

بانو ژاله دفتریان

اسفند ماه 1399

Jaleh Daftarian.jpg

گردآورنده

بانو ژاله دفتریان

بهمن ماه 1399

Jaleh Daftarian.jpg

گردآورنده

بانو ژاله دفتریان

بهمن ماه 1399

Jaleh Daftarian.jpg

گردآورنده

بانو ژاله دفتریان

بهمن ماه 1399

Jaleh Daftarian.jpg
 بهمنگان یا جشن بهمن ماه

گردآورنده

بانو ژاله دفتریان

دیماه 1399

Jaleh Daftarian.jpg
 بهمنگان یا جشن بهمن ماه

گردآورنده

بانو ژاله دفتریان

دیماه 1399

kambiz khamoushi.JPG
 بهمنگان یا جشن بهمن ماه

آقای کامبیز خاموشی

(سیاوش زرتشتی)

kambiz khamoushi.JPG
 بهمنگان یا جشن بهمن ماه
Jaleh Daftarian.jpg
 بهمنگان یا جشن بهمن ماه

گردآورنده

بانو ژاله دفتریان

آذرماه 1399

Mahboobeh Hosseinpour.jpg
 بهمنگان یا جشن بهمن ماه

سروده

بانو محبوبه حسین پور

آذرماه 1399

kambiz khamoushi.JPG
 بهمنگان یا جشن بهمن ماه
Jaleh Daftarian.jpg
 بهمنگان یا جشن بهمن ماه

گردآورنده

بانو ژاله دفتریان

آذرماه 1399

گردآورنده

بانو ژاله دفتریان


*.

*

گردآورنده

بانو ژاله دفتریان

 

گرد آورنده ژاله دفتریان

گرد آورنده ژاله دفتریان

مهرشید (یکشنیه) ۲۶ امرداد ۲۵۷۹ ایرانی

برابر با ۱۶ اوت ۲۰۲۰ ترسایی (میلادی)

 

گرد آورنده ژاله دفتریان

اورمزدشید (پنج شنبه) ۲۳ امرداد ۲۵۷۹ ایرانی

برابر با ۱۳ اوت ۲۰۲۰ ترسایی (میلادی)

شعر و ترانه از بانو مینا رضوانی

جمع آوری ازبانو ژاله دفتریان

1/4

Please reload

جبهه هماهنگ مبارزان ایران

  • Icône social Instagram
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Twitter

© Copy Right 2023 by Iranian Democracy Front