گفته ها و نوشته ها

 

در این بخش برگزیده ای از گفته ها و نوشته های سازمانها و یا افراد عضو سازمانها و یا رایزنان جبهه که خارج از برنامه های جبهه هماهنگ مبارزان ایران بیان و یا نوشته شده منتشر میشود.

 

محتوای این صفحه الزاماً بیانگر نظریات جبهه هماهنگ مبارزان ایران نیست.

 

همزمان میتوانید کانال یوتوب جبهه را دنبال کنید:

کانال یوتوب جبهه

Jaleh Daftarian.jpg

گرد آورنده ژاله دفتریان
پاریس آذر۲۵۸۰ ایرانی
برابربا نوامبر۲۰۲۱ ترسایی

Jaleh Daftarian.jpg

گرد آورنده ژاله دفتریان
پاریس آذر۲۵۸۰ ایرانی
برابربا نوامبر۲۰۲۱ ترسایی

Jaleh Daftarian.jpg

گرد آورنده ژاله دفتریان
پاریس آذر۲۵۸۰ ایرانی
برابربا نوامبر۲۰۲۱ ترسایی

Jaleh Daftarian.jpg

گرد آورنده ژاله دفتریان
پاریس آبان۲۵۸۰ ایرانی
برابربا نوامبر۲۰۲۱ ترسایی

Jaleh Daftarian.jpg

گرد آورنده ژاله دفتریان
پاریس آبان۲۵۸۰ ایرانی
برابربا نوامبر۲۰۲۱ ترسایی

Jaleh Daftarian.jpg

گرد آورنده ژاله دفتریان
پاریس آبان۲۵۸۰ ایرانی
برابربا نوامبر۲۰۲۱ ترسایی

Jaleh Daftarian.jpg

گرد آورنده ژاله دفتریان
پاریس آبان۲۵۸۰ ایرانی
برابربا نوامبر۲۰۲۱ ترسایی

Jaleh Daftarian.jpg

گرد آورنده ژاله دفتریان
پاریس آبان۲۵۸۰ ایرانی
برابربا اکتبر۲۰۲۱ ترسایی

Jaleh Daftarian.jpg

گرد آورنده ژاله دفتریان
پاریس آبان۲۵۸۰ ایرانی
برابربا اکتبر۲۰۲۱ ترسایی

Jaleh Daftarian.jpg

گرد آورنده ژاله دفتریان
پاریس آبان۲۵۸۰ ایرانی
برابربا اکتبر۲۰۲۱ ترسایی

Jaleh Daftarian.jpg

گرد آورنده ژاله دفتریان
پاریس مهر۲۵۸۰ ایرانی
برابربا اکتبر۲۰۲۱ ترسایی

Jaleh Daftarian.jpg

گرد آورنده ژاله دفتریان
پاریس مهر۲۵۸۰ ایرانی
برابربا اکتبر۲۰۲۱ ترسایی

Jaleh Daftarian.jpg

گرد آورنده ژاله دفتریان
پاریس مهر۲۵۸۰ ایرانی
برابربا اکتبر۲۰۲۱ ترسایی

Jaleh Daftarian.jpg

گرد آورنده ژاله دفتریان
پاریس مهر۲۵۸۰ ایرانی
برابربا اکتبر۲۰۲۱ ترسایی

Dr Nasr.jpg

گرد آورنده دکتر اسدالله نصر اصفهانی

سن ماتئو شهریور۲۵۸۰ ایرانی

برابربا سپتامبر ۲۰۲۱ ترسایی
 

Jaleh Daftarian.jpg

گرد آورنده ژاله دفتریان
پاریس شهریور۲۵۸۰ ایرانی
برابربا شهریور ۲۰۲۱ ترسایی

Jaleh Daftarian.jpg

گرد آورنده ژاله دفتریان
پاریس شهریور۲۵۸۰ ایرانی
برابربا شهریور ۲۰۲۱ ترسایی

Dr Nasr.jpg

گرد آورنده دکتر اسدالله نصر اصفهانی
سن ماتئو شهریور۲۵۸۰ ایرانی
برابربا سپتامبر ۲۰۲۱ ترسایی

Jaleh Daftarian.jpg

گرد آورنده ژاله دفتریان
پاریس شهریور۲۵۸۰ ایرانی
برابربا اوت ۲۰۲۱ ترسایی

kambiz khamoushi.JPG

گفتگو اقای کامبیز خاموشی با رادیو البرز
گوتنبرگ 9 شهریور۲۵۸۰ ایرانی

 

Jaleh Daftarian.jpg

گرد آورنده ژاله دفتریان
پاریس شهریور۲۵۸۰ ایرانی
برابربا اوت ۲۰۲۱ ترسایی

Jaleh Daftarian.jpg

گرد آورنده ژاله دفتریان
پاریس امرداد۲۵۸۰ ایرانی
برابربا اوت ۲۰۲۱ ترسایی

mashruteh.jpg

گرد آورنده ژاله دفتریان
پاریس امرداد۲۵۸۰ ایرانی
برابربا اوت ۲۰۲۱ ترسایی

بابک خرمدین.JPG

گرد آورنده ژاله دفتریان
پاریس تیرماه ۲۵۸۰ ایرانی
برابربا ژوییه ۲۰۲۱ ترسایی

Jaleh Daftarian.jpg

جمع آوری از بانو ژاله دفتریان

تیر ماه 2021

برابر با 2580 شاهنشاهی

Jaleh Daftarian.jpg

جمع آوری از بانو ژاله دفتریان

خرداد ماه 2021

برابر با 2580 شاهنشاهی

index.jpg

جمع آوری از بانو ژاله دفتریان

ماه مه 2021

برابر با اردیبهشت 2580

%D8%A7%D8%A8%D9%88%20%D8%B3%D8%B9%DB%8C%

جمع آوری از بانو ژاله دفتریان

ماه مه 2021

برابر با اردیبهشت 2580

index.jpg

از دکتر کورش امیر- جاهد .

او هم پزشگی ورزیده و هم یک ایرانی میهن دوست می باشد.

او پیوسته در راهِ فرهنگ و زبان پارسی کوشش های فراوانی کرده است.

آنچه در این سروده در خورِ نگرش است، اینست که سروده به پارسی سره می باشد و 

هیچ واژه ی بیگانه در آن به کار نرفته است.

Jaleh Daftarian.jpg

گردآورنده

بانو ژاله دفتریان

فروردین ماه 1400

Jaleh Daftarian.jpg

گردآورنده

بانو ژاله دفتریان

اسفند ماه 1399

Jaleh Daftarian.jpg
بزرگداشت
خواجه نصیرالدین توسی

گردآورنده

بانو ژاله دفتریان

اسفند ماه 1399

Jaleh Daftarian.jpg

گردآورنده

بانو ژاله دفتریان

بهمن ماه 1399

Jaleh Daftarian.jpg

گردآورنده

بانو ژاله دفتریان

بهمن ماه 1399

Jaleh Daftarian.jpg

گردآورنده

بانو ژاله دفتریان

بهمن ماه 1399

Jaleh Daftarian.jpg
 بهمنگان یا جشن بهمن ماه

گردآورنده

بانو ژاله دفتریان

دیماه 1399

Jaleh Daftarian.jpg

گردآورنده

بانو ژاله دفتریان

دیماه 1399

kambiz khamoushi.JPG


آقای کامبیز خاموشی

(سیاوش زرتشتی)

Jaleh Daftarian.jpg

گردآورنده

بانو ژاله دفتریان

آذرماه 1399

Mahboobeh Hosseinpour.jpg

سروده

بانو محبوبه حسین پور

آذرماه 1399

Jaleh Daftarian.jpg

گردآورنده

بانو ژاله دفتریان

آذرماه 1399

گردآورنده

بانو ژاله دفتریان


*.

*

گردآورنده

بانو ژاله دفتریان

 

گرد آورنده ژاله دفتریان

گرد آورنده ژاله دفتریان

مهرشید (یکشنیه) ۲۶ امرداد ۲۵۷۹ ایرانی

برابر با ۱۶ اوت ۲۰۲۰ ترسایی (میلادی)

 

گرد آورنده ژاله دفتریان

اورمزدشید (پنج شنبه) ۲۳ امرداد ۲۵۷۹ ایرانی

برابر با ۱۳ اوت ۲۰۲۰ ترسایی (میلادی)

شعر و ترانه از بانو مینا رضوانی

جمع آوری ازبانو ژاله دفتریان

1/4

Please reload