سرود ای ایران

در تاریخ 06 آذرماه 2581 برابر با 27 ماه نوامبر 2022  بروز شد

سرود آزادی

 رویدادهای سیاسی هفته
تازه ترین آگاهینامه
تازه ترین برنامه تلویزیونی
fail soti 30جناب مهدی امیر رحمانی
00:00 / 30:22

سخنرانان روز یکشنبه  27  ماه نوامبر 2022 جناب اقای دکتر نصرت واحدی و ایمان انصاری (بخش 2) هستند که درباره:

·         فرهنگ ملی و خود آگاهی.

·         چشم انداز سیاسی-اجتماعی ایران فردا .

·         سیاست دوران گذار.

·         رهبریت و نه رهبری.

گفتگو خواهند کرد

پیمان نوین شاهزاده رضا پهلوی
سال مبارزه با قراردادهای استعماری
سال مبارزه با تجزیه طلبی
سال مبارزه با قراردادهای استعماری با چین
00:00
احیای حقوق ایران در دریای کاسپین (مازندران)همراه با فایل تکمیلی
00:00

- آدرس ایمیل خود را به لیست ما اضافه کنید -

 

سرود آزادی