top of page

روز جهانی کورش بزرگ

جبهه هماهنگ مبارزان ایران در روز جهانی کورش بزرگ در سال 2012 گردهمایی برای بزرگداشت این فرزند تاریخ ساز ایرانزمین برگزار نمود.

بزرگداشت کورش بزرگ، بهانه ای برای اتحاد‬‎. 

چندی پیش در روز جهانی کورش بزرگ تعدادی از ایرانیان از سراسر دنیا دور هم جمع شدند،

آقای دکتر نصر اصفهانی

سخنگوی جبهه هماهنگ مبارزان ایران

آقای دکتر سعید احمدی

سازمان ایران پاد

هموند جبهه هماهنگ مبارزان ایران

دکتر کاوه فرخ

رایزن جبهه هماهنگ مبارزان ایران

آقای مارک گوپن Mark Goppen

استاد دانشگاه

bottom of page