top of page
 
گروهی از احزاب و سازمانهای سیاسی برون مرز پس از سالها مبارزه پیگیر برای توانمندی بیشتر و یکپارچه کردن همه نیروهای مبارز، در پی اتحاد در عمل برآمده اند و اقدام به تشکیل جبهه هماهنگ مبارزان ایران نمودند
 
باورها و هدف هموندان جبهه هماهنگ مبارزان ایران از این قرارند:
 
الف – باورها
1- جمهوری اسلامی اصلاح پذیر نیست و تنها راه نجات ایران براندازی این رژیم است.
2- استقلال و یکپارچگی و تمامیت ارضی ایران.
3- جدایی دین از دولت و حکومت.
4- محتوای حکومت آینده باید بر پایه آزادی و دموکراسی باشد. شکل نظام را ملت پس از براندازی در یک انتخابات آزاد تعیین خواهد کرد.
5- پذیرش کامل منشور جهانی حقوق بشر و میثاقهای پیوست آن.
 
ب – هدف
هدف از تشکیل جبهه هماهنگ مبارزین ایران اتحاد در عمل و یکپارچگی و همبستگی همه نیروهای مبارز در جهت براندازی جمهوری اسلامی برای برقراری آزادی و مردم سالاری در ایران است.
 
پ – روش کار
جبهه فاقد دبیر و رهبر و رئیس است. همه هموندان با هم برابرند.
مدیریت نشستهای جبهه به نوبت و بر اساس حروف الفبا به عهده هموندان جبهه میباشد.
از ادغام و یا ائتلاف سازمانی و تشکیل سازمان جدید و فوق سازمانها پرهیز خواهد شد.
 
از همه احزاب و سازمانهای سیاسی که با توجه به هدف و باورهای یاد شده خواستار براندازی نظام جمهوری اسلامی و برقراری آزادی و مردم سالاری در ایران هستند دعوت میشود به این جبهه بپیوندند.
 
bottom of page