سازمانهای هموند جبهه هماهنگ مبارزان ایران

 1. اتحاد عشایر ایران،

 2. انجمن ایران در دالاس،

 3. انجمن زنان پارسی - سوئد،

 4. بنیاد اروپایی زرتشت شناسی،

 5. پیمان برای دمکراسی،

 6. پشتیبانان جنبش دموکراسی،

 7. جبهه ملی خارج از کشور،

 8. جمعیت آزادیخواهان ایرانی در فرانسه،

 9. جمعیت خرد پیشگان ریشه ای،

 10. جنبش حمایت از مبارزات ملت ایران،

 11. جنبش نوزایی (رنسانس) ایرانی-فرزندان فردوسی،

 12. حزب پان ایرانیست خارج از کشور،

 13. حزب سکولار دموکرات ایران،

 14. حزب دموکرات مردم ایران،

 15. رادیو آزادگان- سوئد،

 16. سازمان ایران پاد- آریزونا،

 17. سازمان ایران پاد- هوستن،

 18. سازمان ایران پاد - لس آنجلس،

 19. سازمان ایران پاد- دالاس،

 20. سازمان ایران پاد- شمال تگزاس،

 21. سازمان پیام،

 22. سازمان سرباز،

 23. سازمان جوانان هوادار مشروطه پادشاهی - فرانسه،

 24. سازمان حقوق بشر برای آزادی زندانیان سیاسی،

 25. سازمان سکولارهای دمکرات ایران،

 26. سازمان مشروطه خواهان ایران پادشاهی پارلمانی،

 27. سازمان مشروطه خواهان بلوچ،

 28. سازمان ملی میهنی ایران،

 29. سازمان همبستگی ایرانیان،

 30. سازمان همبستگی ایلات و عشایر،

 31. سازمان همبستگی زنان ایران،

 32. سازمان نگهبانان ایران جاوید،

 33. شورای اتحاد و همبستگی نیویورک،

 34. کانون اروپایی برای آموزش جهان بینی زرتشت،

 35. کانون خرد،

 36. کنگره همبستگی ایرانیان،

 37. نگهبانان یکپارچگی ایران،

 38. کنگره همبستگی ملی ایرانیان،

 39. فرهنگستان جهانی کوروش بزرگ،

 40. سازمان نهال