برنامه های تلویزیونی

 

برنامه های تلویزیونی جبهه همآهنگ مبارزان ایران وکنگره همبستگی ایرانیان،هر هفته روزهای یکشنبه ازطریق تلویزیون پارس (www.parstv.tv) پخش میگردد.

 

ساعات پخش برنامه از اینقرارند:
در ایران 19.30 - در باختر امریکا 8:00 بامداد - خاور امریکا  11:00 - اروپا 17:00

 

بازپخش این برنامه ها روزهای دوشنبه در ساعات:
ایران 16:30 - باختر امریکا 5:00 بامداد - خاور امریکا 8:00
بامداد - اروپا 14:00 میباشد


همچنین میتوانید پیشنهادات و نظرات خود را با آدرس ایمیل و یا شماره تلفنهای زیر در ایالات متحده آمریکا با مسئولین در میان بگذارید.

 

iraniandemocracyfront@outlook.com

 

+1(650) 619 76 23  - +1(832) 277 7748

 

هممیهنان داخل کشور که با سانسور رژیم اسلامی دست به گریبان هستند و دسترسی به  یوتوب ندارند میتوانند این

برنامه ها را از طریق فیس بوک جبهه دانلود و سپس تماشا کنند

 

 

با سپاس بسیار

کمیته تبلیغات وروابط عمومی

  • Wix Facebook page

برنامه تلویزیونی شماره 474 جبهه هماهنگ مبارزان ایران و کنگره همبستگی ایرانیان

بیست و نه مارس 2020

آقایان دکتر هوشنگ لاهوتی و دکتر اسداله نصراصفهانی،

ویدئوی آموزشی  سازمان بهداشت جهانی در بارۀ ویروس  کرونا.

ادعای کشف داروی مبارزه باکرونا ازسوی دانشگاه اترخت هلند بوسیله پروفسور فرانک گروسولد.

بررسی پیشگویی یا تخیلی بودن ویروسWuhan-400 در رمان The Eyes of Darkness  نوشتۀ   Dean Koontz درسال1981

اثر ویروس کرونا در ساختار اقتصادی کشورها و سیاست تزریق پول به اقتصاد برای مقابله با بحران اقتصادی بزرگ در پیش رو.

اصلاح طلبان برون مرز و درون مرز و نایاک همراه باروسیه وچین واتحادیۀ اروپا به بهانۀ ویروس کرونا.

خو استار برداشتن تحریمهاودرنتیجه ماندگاری بیشتر رژیم مردۀ بی کفایت شده اند.

برنامه تلویزیونی شماره 473 جبهه هماهنگ مبارزان ایران و کنگره همبستگی ایرانیان

بیست و دوم مارس 2020

آقایان دکتر هوشنگ لاهوتی و دکتر اسداله نصراصفهانی ؛

بزرگداشت نوروز وهمه ی جشنهای تاریخی وکهن ایرانی در راستای  نبرد فرهنگی با رژیم آخوندی.

چگونگی پیدایش ویروس کرونا و پخش فزاینده آن در گستره ی گیتی.

کار آئی سازمان بهداشت جهانی درنبرد با ویروس کرونا ویاری رسانیهای  داروئی و پزشگی.

چگونگی  زایش ویروس کرونا و ویروس آخوندی.

بیرون کردن دوسویه خبر نگاران بیگانه از چین و آمریکا در راستای اخبار ویروس کرونا.

سپردن مأموریت نبردبا کرونا به سپاه وارتش بجای پزشگان.

برنامه تلویزیونی شماره 472 جبهه هماهنگ مبارزان ایران و کنگره همبستگی ایرانیان

پانزده مارس 2020

بانو زهرا صفار پور وآقایان مهدی امیر رحمانی و دکتر اسداله نصراصفهانی،

​پی آمد های سیاسی ، اقتصادی واجتماعی ویروس کرونا درجهان  بویژه  درایران.

چگونگی بهره برداری ازویروس کرونا برای براندازی ویروس جمهوری اسلامی دروغ وتزویر.

روابط ایران با روسیۀ و اتحاد جماهیر شوروی از آغاز تا کنوانسیون حقوقی دریای کاسپین(دریای مازندران).

نارسانی و بی کفایتی رژیم وپادگانی شدن کشوربا واگذاری مسؤلیت مبارزه  با کرونا به سپاه.

نگری کوتاه به امکان اخراج رژیم از سازمان ملل متحد.

برنامه تلویزیونی شماره 471 جبهه هماهنگ مبارزان ایران و کنگره همبستگی ایرانیان

هشت مارس 2020

آقایان دکتر رضا تقی زاده و دکتر اسداله نصراصفهانی؛

ریشه یابی ویروس  کرنا وپی آمد های سیاسی  اقتصادی آن درجهان  بویژه  درایران.

بهره برداری ازپیروزی ملت در انتخابات  و همبستگی ملی در راستای براندازی.

ضرورت وعملی بودن تشکیل دولت در تبعید.

زمزمۀ نارسای مذاکره در بارۀ برجام از سوی 6 سناتور آمریکائی درشرایط کنونی تاچه حد میتواند عملی باشد.

برنامه تلویزیونی شماره 470 جبهه هماهنگ مبارزان ایران و کنگره همبستگی ایرانیان

اول مارس 2020

بانو دکتر مرجانه روحانی و دکتر اسداله نصراصفهانی ؛

نمایش قدرت ملت ایران در انتخابات مجلس یازدهم  ودادن رأی منفی به رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی.

پیشنهاد 6 سناتور دموکرات آمریکایی برای مذاکره  با جمهوری اسلامی در جهت مبارزه با ترا مپ.

سپاهی و پادگانی شدن کامل جمهوری اسلامی در انتخابات رییس جمهور.

مقایسه نا کار آمدی رژیم دربرابر ویروس کرنای چینی  بامبارزه ستایش انگیز دوران پادشاهی با وبای هندی.

تداوم قانون اساسی مشروطیت وپیروزی حاکمیت ملت یا نور برتاریکی ولایت فقیه (چوپان و گله).

برنامه تلویزیونی شماره 469 جبهه هماهنگ مبارزان ایران و کنگره همبستگی ایرانیان

بیست و سوم فوریه 2020

آقایان دکتر سعید حمزوی و دکتر اسداله نصراصفهانی ،

پیشینۀ آزادیخواهی  و جنبش مشروطیت در ایران.

درجمهوری اسلامی ودیکتاتوری مطلق رهبر (ولی فقیه)، انتخابات برای برپائی قوۀ مقننه منتفی است.

دست آوردهای قانون اساسی مشروطیت: حاکمیت ملت،  برابری ملت در مقابل قانون و حکومت قانون.

تداوم قانون اساسی مشروطیت پاسخگوی خواست همۀ باورهای سیاسی ملت ایران در دورۀگذار.

آشتی ملی ومشارکت سرخوردگان شورش 57  در واژگونی رژیم تا چه حدود عملی است.

برنامه تلویزیونی شماره 468 جبهه هماهنگ مبارزان ایران و کنگره همبستگی ایرانیان

شانزده فوریه 2020

آقایان دکتر ایمان انصاری و دکتر اسداله نصراصفهانی ،

​دست آوردهای قانون اساسی مشروطیت.

حقوق  بشر به نام  «حقوق ملت ایران » پیش بینی شده در قانون اساسی مشروطیت  42 سال پیش ازتصویب   منشور جهانی  حقوق بشر.

استفاده از اصول قانون اساسی مشروطیت بوسیلۀ پادشاهان پهلوی برای آزادی زنان و انقلاب سفید.

تهیۀ پیش نویس قانون جدید انتخابات پیش از شورش سال .

برنامه تلویزیونی شماره 467 جبهه هماهنگ مبارزان ایران و کنگره همبستگی ایرانیان

نهم فوریه 2020

آقایان مهدی امیر رحمانی ،مرداویج  زیاری و دکتر اسداله نصراصفهانی،

​نمایشنامه تکراری انتخابات مهندسی شده از سوی رژیم.

شرکت در انتخابات یعنی پذیرش حقانیت رژیم  وکشتارها وفعالیتهای  تروریستی وفساد  رژیم مافیائی.

تنها راه انجام انتخابات آزاد، براندازی رژیم است.

عوامل داخلی شورش 57 روحانیون و ملییون وچپگرایان.

عوامل خارجی شورش 57 افزایش بهای نفت و  طرحهای بسیار بزرگ ملی پادشاه فقید.

خروج پادشاه ازکشور برای جلوگیری از خونریزی.

برنامه تلویزیونی شماره 466 جبهه هماهنگ مبارزان ایران و کنگره همبستگی ایرانیان

دوم فوریه 2020

بانوان دکتر مرجانه روحانی و آقایان دکتر سعید حمزوی و دکتر اسداله نصراصفهانی،

​بررسی رزلوشن 752 مجلس نمایندکان آمریکا در پشتیبانی ازتظاهرات مردم ایران.                                                                      برجام 2 تا چه حدود عملی است وپیامدهای آن چه خواهد بود.

خدمات شاهان پهلوی.

اجرای مواد 12 گانۀ وزیر خارجه آمریکا  و تغییر رژیم.

قانون اساسی مشروطیت و «جنبش تداوم مشروطیت».

برنامه تلویزیونی شماره 465 جبهه هماهنگ مبارزان ایران و کنگره همبستگی ایرانیان

بیست و ششم ژانویه 2020

بانوان دکتر مرجانه روحانی ، محبوبه حسین پورو آقایان دکترخلیل انداچه

ودکتر سعید حمزوی دکتر اسداله نصراصفهانی

​بررسی اصول اصلاحات ارضی ولغو سیستم ارباب و رعیتی

پیآمد های اقتصادی اصول ملی کردن کردن آبها و جنگله

اصل پنجم دادن حق رای به زنان براساس اصل هشتم متمم قانون اساسی

سهیم کردن کارگران در مالکیت و سود کارخانجات

نقش سپاه دانش و سپاه دانش در پیشبرداجتماعی و فرهنگی ایران

برنامه تلویزیونی شماره 464 جبهه هماهنگ مبارزان ایران و کنگره همبستگی ایرانیان

بیست و ششم ژانویه 2020

آقایان دکتر ایمان انصاری و دکتر اسداله نصراصفهانی،

آشنائی  با جنبش تداوم مشروطیت.

دست آوردهای مشروطیت.

مهمترین رهنمودهای شاهزاده.

طرح مک کارتی در پشتیبانی از مردم ایران.

نامه به نمایندگان مجالس آمریکا و اروپا .

برنامه تلویزیونی شماره 463 جبهه هماهنگ مبارزان ایران و کنگره همبستگی ایرانیان

نوزده ژانویه 2020

آقایان دکتر بهمن جلدی و دکتر اسداله نصر اصفهانی،

​روز 26 دی ماه  روز خروج پادشاه ازایران.

رهمنودهای شاهزاده رضا پهلوی در مصاحبه با اینستیتو هادسن.

دادخواهی خانواده های کشته شدگان قیام ملی آبان 98

پیامدهای حقوقی وسیاسی سرنگونی  هواپیمای اوکرائینی.

اثرات قیام ملی آبان در انتخابات.

برنامه تلویزیونی شماره 462 جبهه هماهنگ مبارزان ایران و کنگره همبستگی ایرانیان

هفده ژانویه 2020

آقای بهمن میزا زاده

17 ژانویه 2020

چگونگی برخوردبا نیروهای سرکوبگر

برنامه تلویزیونی شماره 461 جبهه هماهنگ مبارزان ایران و کنگره همبستگی ایرانیان

دوازده ژانویه 2020

بانوژاله دفتریان و آقایان دکتر ایمان انصاری ودکتر اسداله نصر اصفهانی

بخش دوم

هدف نابودی تروریست قاسم سلیمانی از نگرآمریکا واز نگر رژیم  اشغالگر جمهوری اسلامی

دسته بندی کشورها و اوپوزیسیون به مخاف و موافق

وظیفۀ سپاه پاسداران  درصدور انقلاب بخارج و گسترش قانون خدا در جهان و نبرد با کشورهای «محارب» عامل اصلی کشتارهای منطقه ای

لزوم اعتصابات سراسری برای فلج کردن حکومت و سرنگونی رژیم

ادامۀ قیام ملی آبان

برنامه تلویزیونی شماره 460 جبهه هماهنگ مبارزان ایران و کنگره همبستگی ایرانیان

دوازده ژانویه 2020

آقایان دکتر منوچهر رزم آرا و دکتر اسداله نصراصفهانی،

نابودی تروریست قاسم سلیمانی برای به حاشیه راندن قیام ملی آبان.

همگاری پنهانی آمریکا با  رژیم جمهوری اسلامی .

قاسم سلیمانی مأمور صدور انقلاب به دنیا  ومسؤل کشتارهای منطقه.

لزوم رهبری و فرماندهی برای ادامۀ قیام ملی آبان.

راه برون رفت از مصیبت ملی کنونی.

برنامه تلویزیونی شماره 459 جبهه هماهنگ مبارزان ایران و کنگره همبستگی ایرانیان

پنج ژانویه 2020

بانوان دکتر مرجانه روحانی،ماندانا زند کریمی و محبوبه حسین پور

آقایان دکتر سعید حمزوی، افشین عزیزیان  و دکتر اسداله نصراصفهانی

5 ژانویه 2020

بخش اول

قاسم سلیمانی مجری صدور انقلاب، فعالیتهای تروریستی جمهوری اسلامی در جهان

دسته بندی اوپوزیسون و کشورها ی موافق و مخالف با دستور ترامپ برای نابودی سلیمانی

همراهی دموکراتها با سازمانهای تروریستی

بخش دوم

کوششهای زنان برای آزادی

17 دی و 6 بهمن روز آزادی زنان از سوی پادشاهان پهلوی

سخنرانی تاریخی رضا شاه بزرگ در 17 دی

آزادی و نقش زنان دراداره و پیشرفت کشور پیش از اسلام، پس از اسلام وپس از مشروطیت

برنامه تلویزیونی شماره 458 جبهه هماهنگ مبارزان ایران و کنگره همبستگی ایرانیان

پنج ژانویه 2020

آقایان دکتر بهرام چوبینه و دکتر اسداله نصراصفهانی،

بزرگداشت 17 دی  روز آزادی زنان از حجاب از سوی رضاشاه یزرگ.

عامل اساسی نارضائی مردم  سختی معیشت  است نه تحریمها.

نقش اعتصابات در فلج کردن و فروپاشی رژیم.

لزوم رهبری و فرماندهی برای قیام ملی

جنبش تداوم مشروطیت..

برنامه تلویزیونی شماره 457 جبهه هماهنگ مبارزان ایران و کنگره همبستگی ایرانیان

بیست و نهم دسامبر 2019

آقایان حجت کلاشی و دکتر نصر اصفهانی،

تفاوتهای اساسی بین قیام آبان 98و جنبش سبز .88

اصلاح طلبان خواستار روزهای سیاه  استبداد به نام دوران طلائی خمینی  ونقش آنها  در نگهداری رژیم.

ترس  و وحشت رژیم از مردم وبرقراری فضای امنیتی در کشور.

تداوم مشروطیت تنها راه برقراری حاکمیت مردم پس از فروپاشی رژیم.

بیانیه جبهۀ همآهنگ مبارزان ایران در پشتیبانی از قیام آبان .98

https://youtu.be/qERwVE3J0H4

برنامه تلویزیونی شماره 456 جبهه هماهنگ مبارزان ایران و کنگره همبستگی ایرانیان

بیست و پنج دسامبر2019

بانوان  مینا رضوانی، دکتر مرجانه روحانی و محبوبه حسین پور (مهراردشیر)

آقایان دکتر سعید حمزوی و دکتر اسداله نصراصفهانی

25 دسامبر 2019

پشتیبانی ازبزرگداشت کشته شدگان قیام ملی آبان در پنجم دی 98

بیانیه همدردی با ملت ایران

جنبش تداوم مشروطیت

برنامه تلویزیونی شماره 455 جبهه هماهنگ مبارزان ایران و کنگره همبستگی ایرانیان

بیست و دوم دسامبر 2019

آقایان دکتر رضا تقی زاده و دکتر اسداله نصراصفهانی،

ترفند تازه وطرح مردود رفراندم  در زمان حاکمیت رژیم برای رویا روئی با قیام ملی  آبان.

گفتگوی پمپئو با ایرانیان و نقض حقوق بشر درایران.

جنایتکارمیر حسین موسوی ،آرزومند«دوران طلائی خمینی» مهرۀ سوخته برای بقای رژیم.

شورشیان 57 وجایگاه آنها در براندازی رژیم.

جنبش تداوم مشروطیت.

1/18

Please reload

جبهه هماهنگ مبارزان ایران

  • Icône social Instagram
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

© Copy Right 2023 by Iranian Democracy Front