گردهمائیها

گردهمائیها در جهت پیشبرد کار و شناساندن هرچه بیشتر و بهتر جبهه هماهنگ مبارزان ایران و کنگره همبستگی ایرانیان انجام میگیرند