top of page

در تاریخ 21 و 22 نوامبر 2015 اولین جلسه  شورای نجات ایران در شهر واشنگتن تشکیل گردید.

 

اعضا شورای نجات ایران که به تعداد بیست نفر از میان سخنگویان 35 سازمان هموند  و رایزنان  جبهه هماهنگ مبارزان ایران برای مدت یکسال انتخاب شده بودند در این جلسه شرکت داشتند.

 

هدف شورای نجات ایران سرعت بخشیدن به براندازی رژیم جمهوری اسلامی، بخواست و بدست ملت ایران است.

Jبرای تماس با شورای نجات از ایمیل زیر استفاده کنید

 

shorayenejatiran@gmail.com

bottom of page