top of page

 

جبهه هماهنگ مبارزان ایران یک سازمان سیاسی نیست.

 

جبهه یک پایگاه برای هماهنگی مبارزات سازمانهای سیاسی در راه براندازی جمهوری اسلامی است.

 

در جبهه سازمانهای سیاسی ادغام نمیشوند.

 

در جبهه رئیس و مرئوس وجود ندارد و همه سازمانهای هموند با هم برابرند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بیانیه اعلام موجودیت

جبهۀ همآهنگ مبارزان ایران

فشرده ای از چگونگی برپائی جبهۀ همآهنگ مبارزان ایران

آشنائی کوتاهی با

جبهه همآهنگ مبارزان ایران

آئین نامۀ گردش کار در

جبهۀ همآهنگ مبارزان ایران

bottom of page