جبهه هماهنگ مبارزان ایران یک سازمان سیاسی نیست.

 

جبهه یک پایگاه برای هماهنگی مبارزات سازمانهای سیاسی در راه براندازی جمهوری اسلامی است.

 

در جبهه سازمانهای سیاسی ادغام نمیشوند.

 

در جبهه رئیس و مرئوس وجود ندارد و همه سازمانهای هموند با هم برابرند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بیانیه اعلام موجودیت

جبهۀ همآهنگ مبارزان ایران

فشرده ای از چگونگی برپائی جبهۀ همآهنگ مبارزان ایران

آشنائی کوتاهی با

جبهه همآهنگ مبارزان ایران

آئین نامۀ گردش کار در

جبهۀ همآهنگ مبارزان ایران

جبهه هماهنگ مبارزان ایران

  • Icône social Instagram
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Twitter

© Copy Right 2023 by Iranian Democracy Front