در تاریخ 15 تیر1399  برابر با 05 ژوئیه 2020  بروز شد

سرود آزادی

سال مبارزه با تجزیه طلبی
تازه ترین آگاهینامه
تازه ترین برنامه تلویزیونی

احیای حقوق ایران در دریای کاسپین (مازندران)

 • دریای مازندران (دریای کاسپین)
 • -
 • احیای حق ایران بر دریای کاسپین
00:00 / 00:00
 رویدادهای سیاسی هفته

زمان آن رسیده که با اعتصاب همگانی و مبارزه مدنی تا سرنگونی جمهوری اسلامی، ملت ایران بپاخیزد

آقایان دکتر تقی زاده و دکتراسداله نصراصفهانی؛

آتش سوزی در بیمارستان سینا  و بی کفایتی و بی لیاقتی رژیم همراه با دلاتل ماندگاری رژیم.

قرارداد استعماری 25 ساله رژیم با چین.

قطعنامۀ بی اثر نمایندگان کنگرۀ آمریکا درحمایت از فرقۀ مجاهدین خلق.

پیشنهاد امریکا به شورای امنیت سازمان ملل متحد برای برقراری تحریم  چین و روسیه و ایران و استفاده از « مکانیسم ماشه».

انفجارهای شدید در انبار موشکی زیر کوه « خجیر» در پارچین ودر تأسسیسات هسته ای نطنز.

 

رویدادهای سیاسی  هفته  در 07 ژوئیه 2020

 • رویدادهای سیاسی هفته
 • -
 • جبهه هماهنگ مبارزان ایران
00:00 / 00:00

 

سرود آزادی

جبهه هماهنگ مبارزان ایران

 • Icône social Instagram
 • Facebook Social Icon
 • YouTube Social Icon
 • Twitter

© Copy Right 2023 by Iranian Democracy Front