در تاریخ 02 آبانماه 1400 برابر با  24 اکتبر2021  بروز شد

سرود آزادی

 رویدادهای سیاسی هفته
رویدادهای سیاسی هفتهجناب آقای امیر رحمانی
00:00
تازه ترین آگاهینامه
تازه ترین برنامه تلویزیونی

سخنرانان  دکتر اسدالله نصر اصفهانی و ايمان انصارى درباره:

 

  1. سالگرد زادروز اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی.

  2. شخصیت شاهنشاه آریامهر.

  3. شرکت شهبانو در جلسه مجازی دانشگاه هاروارد.

  4. نامگذاری روز شهبانو فرح پهلوی.

گفتگو خواهند کرد.

پیمان نوین شاهزاده رضا پهلوی
سال مبارزه با قراردادهای استعماری
سال مبارزه با قراردادهای استعماری با چین
00:00
سال مبارزه با تجزیه طلبی
احیای حقوق ایران در دریای کاسپین (مازندران)همراه با فایل تکمیلی
00:00

- آدرس ایمیل خود را به لیست ما اضافه کنید -

 

سرود آزادی