در تاریخ 28 دیماه 1399  برابر با  17 ژانویه 2021  بروز شد

سرود آزادی

سال مبارزه با تجزیه طلبی

احیای حقوق ایران در دریای کاسپین (مازندران)

همراه با فایل تکمیلی در 17 شهریور 1399

تازه ترین آگاهینامه
تازه ترین برنامه تلویزیونی

آقایان دکتر سعید احمدی، دکتر اسداله نصر اصفهانی؛ دکتر ایمان انصاری

فتوای خامنه ای برای ممنوعیت ورود واکسن کرونا به ایران.

فعالیتهای پیشرس برای انتخابات1400 وتحریم ازسوی میهن پرستان.

پیشبینی سیاست متقابل رییس جمهور جدید آمریکا  و جمهوری اسلامی ایران.

پشتیبانان  وهواداران پیمان نوین.

تحلیلی از«نایاک» مأمورلابی گری  جمهوری اسلامی در آمریکا.

 • احیای حقوق ایران در دریای کاسپین (مازندران)
 • -
 • همراه با فایل تکمیلی
00:00 / 00:00
 رویدادهای سیاسی هفته

رویدادهای سیاسی  هفته  -  17 ژانویه 2021

 • رویدادهای سیاسی هفته
 • -
 • جبهه هماهنگ مبارزان ایران
00:00 / 00:00

 

سرود آزادی

جبهه هماهنگ مبارزان ایران

 • Icône social Instagram
 • Facebook Social Icon
 • YouTube Social Icon
 • Twitter

© Copy Right 2023 by Iranian Democracy Front