سرود ای ایران

در تاریخ 03 مهر ماه 2581 برابر با 25 ماه سپتامبر 2022  بروز شد

سرود آزادی

 رویدادهای سیاسی هفته
fail soti 20جناب مهدی امیر رحمانی
00:00 / 34:00
تازه ترین آگاهینامه
تازه ترین برنامه تلویزیونی

همگامی و همکاری

با قیام

ملت ایران

سخنرانان روز یکشنبه  02ماه اکتبر 2022  بانو زهرا صفارپور و ایمان انصاری هستند که درباره:

 ·         مبارزات خیابانی ملت ایران برای مهسا (ژینا) امینی.

·         پیام شاهزاده رضا پهلوی.

·         پیام علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی.

·         پیروزی ملت ایران

گفتگو خواهند کرد.

پیمان نوین شاهزاده رضا پهلوی
سال مبارزه با قراردادهای استعماری
سال مبارزه با تجزیه طلبی
سال مبارزه با قراردادهای استعماری با چین
00:00
احیای حقوق ایران در دریای کاسپین (مازندران)همراه با فایل تکمیلی
00:00

- آدرس ایمیل خود را به لیست ما اضافه کنید -

 

سرود آزادی